политика за поверителност

ѕќЋ»“» ј «ј ѕќ¬≈–»“≈ЋЌќ—“

ѕолитиката за поверителност се отнас€ за личните данни, които ни предостав€те, когато посещавате наши€ уебсайт, закупувате или ползвате нашите услуги и се основава на изисквани€та на –егламент (≈—) 2016/679 на ≈вропейски€ парламент и на —ъвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отм€на на ƒиректива 95/46/Eќ (Д–егламент (≈—) 2016/679Ф) във връзка с влизане в сила на ќбщи€ регламент за защита на личните данни /–егламент ≈— 2016/679 от 27 април 2016г./
— политиката си за поверителност ¬и информираме за категориите лични данни, които ни предостав€те, с каква цел ги събираме, кой има достъп до т€х, на кого ги предостав€ме, какви са ¬ашите права като субект на данни.

I. ƒјЌЌ» «ј јƒћ»Ќ»—“–ј“ќ–ј

Д4“равелУ ≈ќќƒ е туристически агент, вписан в търговски€ регистър с ≈»  200422352 и лиценз за турагентска дейност –  - 01- 6306.
¬ качеството си на администратор на лични данни събираме и обработваме ¬ашите лични данни съгласно ќбщи€ регламент относно защитата на данните (–егламент (≈—) 2016/679)Ф.
ћожете да се свържете с нас на телефон 044/582040, както и да ни пишете на адрес гр. —ливен 8800, бул. ’ристо Ѕотев 1 ƒ 1 или електронна поща адрес office@4travelbg.com

II.  ј“≈√ќ–»» Ћ»„Ќ» ƒјЌЌ»,  ќ»“ќ —ЏЅ»–јћ≈ » ќЅ–јЅќ“¬јћ≈ ¬ «ј¬»—»ћќ—“ ќ“ ¬»ƒј Ќј “”–»—“»„≈— ј“ј ”—Ћ”√ј

1. ѕри продажба на самолетни билети
ѕроцесът по закупуване на самолетен билет включва н€колко етапа, на които събираме и обработваме различни категории лични данни
1.1.–езерваци€ на самолетни€ билет
Ќа този етап е необходимо да съберем следните категории лични данни:
“ези данни са ни необходими за идентификаци€ и връзка с клиента за целите на резерваци€та.
ѕосочените по-горе данни са задължителни реквизити, които се изискват от авиокомпаниите и резервационните системи, които използваме за резерваци€ на самолетен билет
1.2. »здаване на самолетни€ билет
–езервирани€т билет може да бъде закупен (платен) и издаден. ѕри издаване обработваме следните категории лични данни:
“ези данни са ни необходими, за идентификаци€ и връзка с клиента за целите на закупуването и издаването на билета. ќбработваме също и ≈√Ќ и адрес за целите на издаване на първичен счетоводен документ.
ќбработваме тези данни, защото са задължителни реквизити, които се изискват от авиокомпаниите и от резервационните системи, които използваме, за издаване на билета
1.3. »здаване на бордна карта
¬ случаите, когато бордната карта се издава от нас обработваме личните данни, които са ни били предоставени при резерваци€та или издаването на самолетни€ билет както и допълнителни данни изисквани от дадената авиокомпани€ за издаване на бордна карта като например:
ѕравното основание за обработването на посочените в трите етапа данни е необходимостта им за изпълнението на задължени€та ни по договора за посредничество при закупуване на самолетни€ билет и издаване на бордна карта.
2. ƒанни, които обработваме при продажба на туристически пакети, хотелско настан€ване, трансфер, круизи, туристически застраховки и други туристически услуги, предоставени от физическото лице, закупуващо услугата/ клиента/; лични данни за лицата, които ще ползват услугата /ползвателите/
«а вс€ка от посочените в този раздел услуги събираме следните лични данни за лицето, което купува от нас съответната услуга /клиент/ и за ползвател€ на услугата:
“ези данни са ни необходими за идентификаци€та и изпълнение на договорни задължени€ с клиента, както и за обратна връзка с него
“ова е и правното основание за обработката на тези категории данни. ќбработваме също и ≈√Ќ и адрес за целите на издаване на първичен счетоводен документ.
¬ зависимост от вида на туристическата услуга събираме различни категории лични данни за ползвателите на съответната услуга, както следва:
2.1. ѕри продажба на туристически пакети
Ћичните данни, които се събират и обработват при резерваци€ и закупуване на туристически пакет се определ€т от туроператора, който ние представл€ваме и от името на който сключваме договор в качеството си на туристически агент. “ова е и правното основание за събирането и обработване на личните данни на клиента / ползвателите на услугата
«адължителни лични данни при резерваци€ и закупуване на туристически пакет са следните:
2.2. ѕри продажба на хотелско настан€ване
ѕри резервирането и закупуването на хотелско настан€ване събираме и обработваме следните категории данни за ползвателите на услугата:
2.3. ѕри продажба на туристически застраховки за пътуване в чужбина, застраховка Дќтм€на на пътуванеУ.
ѕри сключването на този тип застраховки събираме и обработваме следните категории данни за ползвателите на услугата:
2.4. ѕри продажба на автобусен билет
ѕри резерваци€та на автобусни билети събираме и обработваме следните категории данни за ползвателите на услугата:
2.5. ѕри продажба на трансфер, коли под наем
ѕри резервирането и закупуването на наземен транспорт събираме и обработваме следните категории данни за ползвателите на услугата:
ѕредостав€нето на тези данни е задължително с оглед резервирането или закупуването на съответната услуга.
ѕравното основание за обработката на така предоставените данни е необходимостта от т€х за изпълнението на договора за съответната услуга.
¬ н€кои случаи ни се налага да обработваме и специални категории лични данни (чувствителни лични данни), напр. данни, свързани със здравето, например, когато ползвател€ на услугата има нужда от специална помощ от нас и/или оператор на летището или когато ни е предоставил информаци€ доколко е физически пригоден да пътува (напр. дали сте бременна, както и информаци€ за алергии); предпочитани€ за храната по време на полета
2.6. —пециални категории лични данни
«а да обработим т.нар. чувствителни лични данни, ще ни е нужно вашето изрично съгласие. ¬ противен случай е възможно да не сме в състо€ние да ви предоставим желаната(ите) услуга(и). Ќие може да използваме вашите чувствителни лични данни, когато е необходимо, за да установим приложимостта на дадени правни претенции или да се защитим срещу такива, както и за да се уверим, че спазваме задължителните законови изисквани€. ѕоради задължителни правни разпоредби, по време на предостав€не на услугите, поискани от нас, е възможно да се наложи и прехвърл€не на вашите чувствителни лични данни до трети страни, дори и извън ≈вропейското икономическо пространство.
2.7. ѕри провеждане на телефонни разговори и запитвани€
ѕри телефонен разговор се записва име, телефонен номер на клиента и въпросите, които го интересуват, за да може при следващо обаждане да се разпознае. ќбработваме се тези данни въз основа на легитимни€ ни интерес да прослед€ваме развитието на интереса на потенциалните ни клиенти към нашите услуги и да подобр€ваме предложени€та си за т€х въз основа на обратната връзка, ко€то получаваме от т€х.
ќбработваните лични данни се съхран€ват законосъобразно, добросъвестно, прозрачно и само за определените по-горе цели

III. —ЏЅ»–јћ≈ » ќЅ–јЅќ“¬јћ≈ ¬јЎ»“≈ Ћ»„Ќ» ƒјЌЌ» Ќј ќ—Ќќ¬јЌ»≈ Ќј:

1. »зползваме ¬ашите лични данни единствено и само за целите, посочени в насто€щата политика за поверителност, включително и за проверка на удовлетвореността ви от използваните услуги. Ћичните данни на ползватели, се използват изключително за целите на предостав€нето на закупената услуга.
2. Ќаши законови задължени€ съгласно българското законодателство Ц например «акона за туризма, «акона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предостав€нето на услуги
3. —амо с вашето съгласие

V. Ќј  ќ√ќ ѕ–≈ƒќ—“ј¬яћ≈ ¬јЎ»“≈ ƒјЌЌ»:

1. ¬ рамките на нашата организаци€ достъп до личните данни, които се събират в контекста на резервирането и закупуването на самолетни билети, имат следните категории лица:
2. »звън нашата организаци€ предостав€ме лични данни на следните категории получатели:
¬сички наши служители, които работ€т с лични данни, както и организациите, които обработват лични данни от наше име, са обвързани от строги правила за поверителност.

V. —–ќ , ¬  ќ…“ќ ў≈ —Џ’–јЌя¬јћ≈ ¬јЎ»“≈ Ћ»„Ќ» ƒјЌЌ»

—ъхран€ваме личните данни, които събираме и обработваме при резерваци€та и издаването на самолетни билети за различни срокове в зависимост от вида на услугите, за целите на които се събират, вида на данните и средствата, чрез които се обработват, както следва:
1. —амолетни билети - данните за ѕолзватели е възможно да се съхран€ват в една или повече компютърни системи, като за целите на изпълнението на ангажимента ни, свързан с издаването на самолетен билет, тези данни се съхран€ват за период не по-дълъг от 5 години от приключването на пътуването.
2. ƒанни, които събираме при предостав€нето на туристически услуги-Ц в срок до 5 г. от приключване на услугата. ¬ случай, че упоменати€ от доставчика срок, посочен в договора ни за агентска дейност е различен се спазва посочени€т в договора срок
3. ƒанни, включени в счетоводни документи Ц всички счетоводни документи, включително когато съдържат лични данни, се съхран€ват за минималните задължителни срокове за съхранение на съответни€ вид счетоводна документаци€ съгласно приложимото счетоводно и данъчно законодателство.
—лед изтичането на срока за съхранение всички лични данни, съответно документите, в които се съдържат,се унищожават по безопасен начин.

VI. “–јЌ—‘≈– Ќј Ћ»„Ќ» ƒјЌЌ» »«¬ЏЌ ≈¬–ќѕ≈…— ќ“ќ » ќЌќћ»„≈— ќ ѕ–ќ—“–јЌ—“¬ќ

ѕоради естеството на турагентската дейност, личните данни, които  лиентите ни предостав€т, са по дефиници€ предназначени да достигнат до получатели по цели€ св€т.
Ќие полагаме големи усили€, за да използваме единствено утвърдени и известни канали за резервации и резервационни системи, базирани на територи€та на ≈вропейски€ съюз и ≈вропейското икономическо пространство така че да не извършваме трансфер на лични данни извън територи€та на ≈— и ≈»ѕ и същевременно да гарантираме, че преминаването на тези данни към крайните им получатели (напр. авиолинии и хотели по цели€ св€т) се извършва съгласно всички изисквани€ на приложимото европейско и национално законодателство.
¬ъпреки това за н€кой услуги, работим директно с доставчици извън територи€та на ≈вропейски€ съюз и ≈вропейското икономическо пространство. ¬ тези случаи провер€ваме нивото на адекватност на защита на данните сключваме договор съгласно разпоредбите на ≈—.
–егистрирането за полети и издаването на бордни карти за превозвачи регистрирани извън ≈— се извършва директно на техните сайтове. Ѕез такава регистраци€, направена от ¬ас директно, от нас или на летището, не бихте могли да се качите на самолета.

VII. ћ≈– » «ј «јў»“ј Ќј ¬јЎ»“≈ Ћ»„Ќ» ƒјЌЌ»

Ќие полагаме големи усили€, за да защитим нашите клиенти, от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на техните лични данни. «а тази цел предприемаме редица технически и организационни мерки, като:
1. »звършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотврат€ването на неразрешен достъп до системите, които използваме;
2. ƒостъп до личните ¬и данни в рамките на нашата организаци€ имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществ€ването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
3. ¬ключваме договорни клаузи за поверителност във всички договори, които сключваме със служителите и третите лица, на които възлагаме обработване на личните ви данни;
4. »зползваме защитени уебсайтове

VIII. ¬јЎ»“≈ ѕ–ј¬ј «ј «јў»“ј Ќј Ћ»„Ќ»“≈ ƒјЌЌ».

1. ѕраво на достъп и получаване на информаци€.
¬ие имате право да получите от нас информаци€ за това дали обработваме лични данни, свързани с ¬ас, и ако това е така, да получите достъп до самите данни, както и до информаци€ за:
2. ѕраво на корекци€
¬ие имате право ƒа изискате да се коригират личните ¬и данни, когато са неточни или следва да се допълн€т с оглед целите на обработка
3. ѕраво на оттегл€не на съгласие
 огато обработваме ¬аши лични данни въз основа на предоставено от ¬ас съгласие, ¬ие можете по вс€ко време да оттеглите предоставеното съгласие. —лед оттегл€нето на съгласието ¬и ще преустановим дейностите по обработка на личните ¬и данни, обработвани въз основа на съгласието ¬и. ќттегл€нето на съгласието не зас€га правото за обработване на данни, които сме получили чрез вашето съгласие, дадено преди оттегл€нето.
јко оттеглите съгласието си за обработване на вашите лични данни, е възможно да не сме в състо€ние да ви предоставим всички или част от услугите, които зав€вате
4. ѕраво на възражение срещу обработването
¬ие имате право да възразите срещу обработката на ¬аши лични данни в случаите, в които ги обработваме въз основа на обществен интерес или въз основа на нашите легитимни интереси, когато см€тате, че във ¬аши€ конкретен случай това обработване е несъвместимо със защитата на ¬ашите интереси, права и свободи. ¬ такива случаи, ако не можем да докажем, че съществуват убедителни легитимни основани€ за обработването, които имат предимство пред ¬ашите интереси, права и свободи данни, или че обработването е необходимо за установ€ването, упражн€ването или защитата на правни претенции, ще прекратим обработването на тези лични данни.
5. ѕраво на изтриване на лични данни
ћоже да изискате да се изтри€т личните ¬и данни в следните случаи:
ѕравото ¬и да искате изтриване на личните ¬и данни не се прилага, съответно ние н€маме задължение да изтрием данните, ако обработването на личните данни е необходимо: именно когато обработването на конкретните данни е необходимо за н€ко€ от следните цели:
6. ѕраво на ограничаване на обработването.
ѕри определени обсто€телства е възможно да имате право да поискате от нас ограничаване в обработването на вашите лични данни, напр.
установено е неправомерно обработване, но ¬ие желаете само ограничаване обработката на данните ¬и, вместо да бъдат изтрити; ¬ този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели
¬ посочените случаи имате право да поискате от нас временно да спрем вс€ка друга обработка на личните ¬и данни с изключение на т€хното съхранение:
7. ѕраво на преносимост на данните
¬ие имате право да получите личните данни, които ¬и зас€гат и които сте ни предоставили и да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпреп€тстване от наша стана, когато:
8. ѕравото на жалба до надзорен орган
¬ случай, че сметнете, че нарушаваме ¬ашите права може да се свържете с нас на office@4travelbg.com за да проучим случа€.
—ъщо така имате право и да подадете жалба пред  омиси€та за защита на личните данни, с адрес: гр.—офи€, п.к. 1592, бул. Дѕроф. ÷ветан ЋазаровФ є 2, тел. 02/91-53-518, и-мейл: kzld@cpdp.bg
¬сички посочени по-горе права можете да упражните чрез писмено за€вление до нас в свободен текст, отправено лично от ¬ас или от изрично упълномощено от ¬ас лице.

¬ случай, че за целите на предостав€нето на услугата, ко€то сте закупили, сте ни предоставили или ще ни предоставите лични данни на трети лица (ползватели на услугата), ¬ие се съглас€вате да информирате тези трети лица за това, че сте ни предоставили техните лични данни, както и да им предоставите екземпл€р от деклараци€та за поверителност или да ги насочите към посочените по-горе интернет адреси, на които то е достъпно.


comapy info icon

"4“–ј¬≈Ћ" ѕ–≈ƒЋј√ј Ќј —¬ќ»“≈  Ћ»≈Ќ“» –ј«Ћ»„Ќ» ”—Ћ”√», —¬Џ–«јЌ» — ќ–√јЌ»«ј÷»я“ј

Ќј “≈’Ќ»“≈ »Ќƒ»¬»ƒ”јЋЌ», √–”ѕќ¬» » Ѕ»«Ќ≈— ѕЏ“”¬јЌ»я.

  • ≈кскурзии на водещите туроператори
  • ѕочивки
  • —амолетни билети
  • јвтобусни билети
  • ’отелски резервации за страната и чужбина
  •  руизи
  • Ѕилети за фериботи и влак в ≈вропа
  • «астраховки